Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc

Hình Ảnh

Hoà Thượng Phương Trượng và Quý Thầy Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác